Home | Ranking | Competitie | Selectie | Organisatie | Links | Contact inloggen
Ere  |  1  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B
Niet ingelogd

Wedstrijdreglement


Wedstrijdreglement winter- en bekercompetitie

Wijzigingen:

 • 01-09-2019: artikel 11.2 en 14.2;
 • 01-01-2018: artikel 15;
 • 01-08-2017: artikel 18, 21 en 22;
 • 01-07-2016: reglementsherziening op diverse artikelen;
 • 07-09-2015: artikel 21;
 • 01-01-2015: artikel 5;
 • 08-09-2014: artikel 8, 10 en 15;
 • 01-01-2014: artikel 13 en 17

Artikel 1: Doel

De Rotterdamse Darts Organisatie (RDO) organiseert een wintercompetitie en een bekercompetitie.

Artikel 2: Indeling en speelschema

2.1 In de wintercompetitie wordt gespeeld in divisies. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zijn dit:

 • Een eredivisie bestaande uit 14 teams
 • Twee eerste divisies bestaande uit elk 14 teams;
 • Vier tweede divisies bestaande uit elk 14 teams;
 • Vier derde divisies bestaande uit elk tenminste 12 teams;
 • Minimaal één vierde divisie bestaande uit tenminste 12 teams;
Per divisie wordt een hele competitie gespeeld. Dat wil zeggen dat alle teams tegen elkaar uitkomen in een thuis- en in een uitwedstrijd.

2.2 De competitie wordt gespeeld volgens het competitieschema. Teams die in gezamenlijk overleg besluiten om de thuis- en uitwedstrijd ‘om te draaien’, doen dit voor eigen risico en kunnen geen beroep doen op een dergelijke afspraak. Indien er inzake een conflict ontstaat, dient gespeeld te worden conform het vastgestelde competitieschema.

2.3 In de bekercompetitie spelen alle teams in een poule volgens het knock-outsysteem. Per ronde wordt één wedstrijd gespeeld. Door middel van loting worden de wedstrijden bepaald. Het eerstgenoemde team speelt thuis in een van tevoren vastgestelde week op de speelavond van het thuisspelende team.

De bekercompetitie kent een onderverdeling in een 'Bekercompetitie A' en een 'Bekercompetitie B'. Teams zijn vrij om voor één van deze competities te kiezen, zij het dat teams uit de ere, eerste en tweede divisie ten allen tijde in de Bekercompetitie A worden ingedeeld.

Op de Bekercompetitie zijn de artikelen 4, 8 en 11 van dit wedstrijdreglement van toepassing, evenals artikelen die naar het oordeel van het Bestuur in voorkomende gevallen relevant zijn. Alle resultaten uit de winter- en bekercompetitie worden vermeld op de website van de RDO.

Wanneer een bekerwedstrijd samenvalt met een wedstrijd in de wintercompetitie, mag het team de wedstrijd in de wintercompetitie verzetten naar een andere datum, tot uiterlijk 14 dagen na de oorspronkelijke datum.

De halve finales en de finale worden op een door het Bestuur bepaalde locatie gespeeld. De winnaar wordt bepaald door het spelen van een halve competitie (één wedstrijd).

Artikel 3: Speltype

3.1 Het spelformaat tijdens de wintercompetitie is:

 • In de eredivisie
  • vier singles 501 best of 7
  • vier koppels 701 best of 5
  • een teamronde 1001 best of 1
 • In de eerste en tweede divisie
  • vier singles 501 best of 5
  • vier koppels 501 best of 5
  • een teamronde 1001 best of 1
 • In de derde divisie
  • vier singles 501 best of 5
  • vier koppels Tactics best of 3
  • een teamronde 701 best of 1
 • In de vierde en eventueel vijfde divisie
  • vier singles 501 best of 3
  • vier koppels Tactics best of 3
  • een teamronde 701 best of 1
3.2 Tijdens de bekercompetitie wordt gespeeld:
 • In de Bekercompetitie A
  • vier singles 501 best of 5
  • vier koppels 501 best of 5
  • een teamronde 1001 best of 1

  • Vanaf halve finale
  • vier singles 501 best of 7
  • vier koppels 701 best of 5
  • een teamronde 1001 best of 1

 • In de Bekercompetitie B
  • vier singles 501 best of 5
  • vier koppels 501 best of 5
  • een teamronde 1001 best of 1

Artikel 4: Wedstrijdbepalingen.

4.1 Bij de spelsoorten 501, 701 en 1001 wordt elke leg begonnen met een open start en geëindigd met een dubbel. ‘Bulls eye’ (50 punten) wordt geteld als dubbel 25.

4.2 Een speler die meer scoort dan het resterende puntenaantal heeft zich ‘dood gegooid’. De beurt wordt wel geteld, maar er vindt geen aftrek van punten plaats.

4.3 De schrijver roept ‘Game shot’ wanneer het benodigde aantal punten inclusief de dubbel is gegooid.

4.4 Elke dart gegooid nadat de benodigde dubbel is gegooid wordt niet geteld, omdat de respectievelijke leg, set of match automatisch eindigt wanneer de benodigde dubbel is gegooid.

4.5 Een dart telt alleen als deze na afloop van een beurt door de speler uit het bord wordt gehaald. Iedere dart die terugkaatst van het dartbord of uit het dartbord valt voordat deze door de speler uit het bord wordt gehaald telt niet mee en mag niet opnieuw worden gegooid.

4.6 Een protest over de score, afgeroepen of geschreven na het terughalen van de darts is niet geldig. Alle afgetrokken getallen moeten worden gecontroleerd door de schrijver en de spelers voor elke worp van de volgende speler. Heeft deze speler een dart gegooid, dan is een protest over voorgaande fouten niet meer mogelijk.

4.7 De schrijver dient zich rustig, onopvallend en neutraal jegens beide partijen te gedragen. Hij mag geen advies geven of commentaar leveren, maar wel bevestigen wat een speler gegooid heeft als deze daar om vraagt.

4.8 Scores worden met een stift of krijt duidelijk leesbaar genoteerd op een scorebord. Elektronische scoreborden zijn alleen toegestaan wanneer de tegenstander geen bezwaar maakt. Heeft deze wel bezwaar, dan dient er handmatig geschreven te worden.

De scores van het thuisspelende team worden genoteerd aan de uiterste linkerzijde van de linkerhelft van het scorebord, van het uitspelende team aan de uiterste rechterzijde van de rechterhelft. Een score is het aantal gegooide punten tijdens een beurt (maximaal 180).

Bij de speltypen 501, 701 en 1001 worden de resterende punten van het thuisspelende team aan de rechterzijde van de linkerhelft van het scorebord genoteerd, van het uitspelende team aan de linkerzijde van de rechterhelft.

Bij Tactics worden de scores cumulatief (opgeteld) genoteerd aan de buitenzijden van het scorebord.

Artikel 5: Teams, speelgelegenheid en speeldag

5.1 Het Bestuur kan aan de inschrijving van teams voorwaarden verbinden, in het bijzonder ten aanzien van teamnaam en speelgelegenheid.

5.2 Nieuwe ingeschreven teams worden in beginsel ingedeeld in de laagste divisie. Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen:

 1. Teams (grotendeels) afkomstig uit andere dartorganisaties kunnen verzoeken om op een hoger niveau in te stromen. Bij het plaatsen in een bepaalde divisie wordt gekeken naar divisie-indeling en algemeen niveau van de competitie waar het betreffende team het voorgaande seizoen speelde.
 2. Teams (grotendeels) afkomstig uit andere dartorganisaties die een verzoek als bedoeld sub a niet indienen, kunnen alsnog hoger worden ingedeeld.
 3. Teams die (grotendeels) zijn samengesteld uit spelers die het voorgaande jaar binnen de RDO in hogere divisies speelden kunnen ingedeeld worden in een hogere divisie.
In alle sub a-c genoemde gevallen is het uitgangspunt dat een team nooit hoger ingedeeld wordt dan de eerste divisie en preferabel één niveau lager dan het niveau waar het team, althans (het merendeel van) de betrokken spelers, het voorgaande seizoen in uitkwam.
In alle gevallen waarin de in dit artikel genoemde situaties zich voordoen, beslist het Bestuur.

5.3 De teams, in het bijzonder de teamcaptains, zijn verplicht de in hun speelgelegenheid voor de competitie bestemde dartbanen, dartborden en verlichting te laten voldoen aan de regels zoals gesteld in dit wedstrijdreglement.

5.4 De teams, in het bijzonder de teamcaptains, zijn verplicht er zorg voor te dragen dat de competitiewedstrijden in hun speelgelegenheid ongehinderd verlopen.

5.5 Teams mogen tijdens het seizoen niet van teamnaam en speeldag veranderen, behalve in gevallen van overmacht. Het team dient daartoe eerst een gemotiveerd verzoek in bij het Bestuur.

Artikel 6: Rookbeleid

6.1 Alle wedstrijden onder auspiciën van de RDO dienen gespeeld te worden in een ruimte die rookvrij is.

6.2 Het is de verantwoordelijkheid van de (reserve-)captain van het thuisspelende team om zich ervan te vergewissen dat de gekozen speelgelegenheid de mogelijkheid biedt in een rookvrije ruimte te spelen.

6.3 In onderling overleg kunnen teams besluiten om een wedstrijd te spelen in een ruimte waar het toegestaan is te roken. Een team kan dit echter zonder opgaaf van redenen weigeren.

6.4 Indien een speelgelegenheid geen rookvrije ruimte heeft, dan kan het uitspelende team de wedstrijd claimen. Het thuisspelende team verliest de betreffende wedstrijd reglementair met 9-0.

Indien de situatie ontstaat dat er tijdens de wedstrijd toch gerookt wordt in de ruimte waar de wedstrijd gespeeld wordt, dan is het uitspelende team gerechtigd de wedstrijd te staken. Het uitspelende team krijgt de wedstrijdpunten toegekend van de partijen die op het moment van staken niet gespeeld waren. Een wedstrijd kan niet gestaakt worden wanneer beide teams met inachtneming van lid 3 van dit artikel in samenspraak hebben besloten de wedstrijd te spelen in een ruimte waar het toegestaan is te roken.

Artikel 7: Singlepercentages tijdens het seizoen

7.1 Tijdens de wintercompetitie worden de singlepercentages gepubliceerd op de website van de RDO. Om in aanmerking te komen voor een eindklassering, en plaatsing voor de RDO Single Play-offs, moet een minimaal aantal singles gespeeld zijn:

 • minimaal 17 singles in divisies met 14 teams;
 • minimaal 16 singles in divisies met 13 teams;
 • minimaal 15 singles in divisies met 12 teams;
7.2 De eindklassering van de wintercompetitie wordt als volgt opgemaakt:
 1. Op basis van winstpercentage;
 2. Bij een gelijk winstpercentage: op basis van het aantal gespeelde wedstrijden;
 3. Bij wederom een gelijke stand: een gedeelde plaats

Artikel 8: Spelvolgorde

8.1  Het thuisspelende team begint de wedstrijd door de eerste singlepartij te gooien. Vervolgens start de thuisspelende partij de derde single, het eerste en derde koppel en de teamronde. Het uitspelende team start de overige partijen.

8.2  Als in een partij een beslissende leg gegooid moet worden treedt de ‘tiebreakregel’ in werking.

 • Tiebreakregel bij een singlepartij:
  Beide spelers gooien één dart op de ‘bulls eye’. De speler die de eerste leg van de partij is begonnen werpt als eerste. Als de dart in de ‘bull’ of ‘bulls eye’ zit, dan kan de tegenstander vragen om de dart te verwijderen. Als de gegooide dart terugkaatst van het dartbord of uit het dartbord valt voordat deze door de speler uit het bord wordt gehaald, mag deze opnieuw worden gegooid. Dit geldt ook als een gegooide dart door de dart van de tegenstander uit het bord wordt gegooid.
  De schrijver bepaalt welke dart het dichtste bij de ‘bulls eye’ zit. Deze speler begint de beslissende leg van de wedstrijd.
  Wanneer de schrijver oordeelt dat de darts van beide spelers zich op dezelfde afstand van de ‘bulls eye’ bevinden, gooien zij beiden opnieuw. Nu begint echter de andere speler. Dit proces herhaalt zich totdat er een winnaar bekend is.
 • Tiebreakregel bij een koppelpartij:
  Eén speler van het koppel dat de eerste leg van de partij is begonnen werpt als eerste. Als de dart in de ‘bull’ of ‘bulls eye’ zit, kan de tegenstander vragen de dart te verwijderen. De schrijver bepaalt welke dart het dichtst bij de ‘bulls eye’ bevindt. Dit koppel begint de beslissende leg van de wedstrijd. Wanneer de schrijver oordeelt dat de darts van beide spelers zich op dezelfde afstand van de ‘bulls eye’ bevinden, gooien de spelers die nog niet gegooid hadden gegooid. Nu begint echter het andere koppel. Dit proces herhaalt zich totdat er een winnaar bekend is.
Wanneer de dart van de speler die het eerst gooit niet recht in het bord zit (de dart maakt geen hoek van 90 graden met het dartbord) en daarmee het zicht op de bull belemmert (dit ter beoordeling aan de schrijver), mag de tegenstander aan de schrijver vragen om de dart recht in het bord te plaatsen.

Artikel 9: Aanvangstijd wedstrijden en claims

9.1 Een wedstrijd begint om 20:00 uur. Wanneer de tegenstander op dit tijdstip niet aanwezig is, moet het thuisteam tot 20:30 uur wachten. Is de tegenstander dan nog niet met drie spelers aanwezig, dan kan de wedstrijd geclaimd worden. Het niet aanwezige team verliest dan met 9-0.

Er is één uitzondering op bovengenoemde regel. Bemerkt een team dat het later dan 20:30 uur zal arriveren en neemt het voor die tijd telefonisch contact op met de captain van het thuisteam, dan dient er gewacht te worden tot uiterlijk 21:00 uur. Wanneer de tegenstander na 21:00 uur arriveert, mag het thuisteam de wedstrijd claimen. Het team dat te laat is verliest dan met 9-0. Een team dat zich wil beroepen op overmacht, dient zich zo spoedig mogelijk te wenden tot het Wedstrijdsecretariaat.

9.2 Bij een volgens het Wedstrijdsecretariaat terechte claim krijgt het in gebreke blijvende team 5 strafpunten. Terechte claims in de Bekercompetitie leiden tot 5 strafpunten voor het team in de Wintercompetitie.

9.3 Een wedstrijd kan aanvangen zonder dat alle speelgerechtigde spelers aanwezig zijn. In onderling overleg kunnen teams besluiten om één of meerdere koppelpartijen te spelen voordat alle singles zijn gegooid. Het team dat wel compleet is kan dit echter weigeren. Het is niet nodig te wachten op spelers die om 21:00 uur nog niet aanwezig zijn. Een single wordt gewonnen door de speler wiens tegenstander niet aanwezig is. (Vul op het wedstrijdformulier bij de tegenstander "geen tegenstander" in.)

Artikel 10: Tactics

In de derde divisie en lager wordt in de koppels ‘Tactics’ gespeeld. Een leg wordt gewonnen als een koppel de nummers 10 tot en met 20 en de ‘bull’ heeft dichtgegooid en het meeste aantal punten heeft verzameld. Een nummer is dichtgegooid als het 3 keer gegooid is. Het aantal keren dat een nummer gegooid is wordt weergegeven met kruisjes. Staan er drie kruisjes, dan wordt er door de kruisjes een streep getrokken. Heeft een koppel een nummer dichtgegooid en de tegenpartij nog niet, dan kan het daarop scoren totdat de tegenpartij het nummer ook heeft dichtgegooid.
Het kan voorkomen dat op deze wijze beiden koppels gelijk eindigen. De leg dient in dat geval over gespeeld te worden. Bij een wedstrijd ‘Tactics’ telt de ‘bull’ als één gescoorde bull en de ‘bulls eye’ als twee gescoorde bulls.

Artikel 11: Wedstrijdformulier

11.1 Wedstrijden moeten gespeeld worden zoals het wedstrijdformulier dit aangeeft. Op het formulier moeten zowel de spelersnamen als spelersnummers vermeld worden. Er mogen maximaal zes speelgerechtigde spelers op het wedstrijdformulier genoteerd worden.

Speelgerechtigde spelers dienen vóór aanvang van de wedstrijd (vóór de eerste singlepartij) op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Alleen zij kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Het is niet mogelijk tijdens de wedstrijd extra speelgerechtigde spelers op het wedstrijdformulier bij te schrijven.

Wanneer een spelersnaam niet is ingevuld en de bewuste speler wil na aanvang van de wedstrijd deelnemen, dan kan de (reserve)captain een verzoek indienen bij de tegenstander om deze speler alsnog mee te laten spelen. Wanneer de tegenstander akkoord gaat, mag de naam alsnog ingevuld worden op het wedstrijdformulier. Hierbij wordt verwacht dat de tegenstander de omstandigheden in acht neemt en in alle redelijkheid een beslissing neemt. Hij is echter gerechtigd zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voor iedere koppelpartij worden de spelers van de desbetreffende koppelpartij ingevuld. Het invullen van alle koppelpartijen voor aanvang van de eerste koppelpartij is dus niet verplicht. Het is mogelijk om voor aanvang van iedere koppelpartij wijzigingen in de samenstelling aan te brengen in de resterende koppelpartijen. Uiteraard dienen de regels voor het wisselen van spelers correct toegepast te worden. (Zie artikel 16.2)

Wanneer door onvoorziene omstandigheden een speler zijn singlepartij niet kan spelen, mag hij vóór aanvang van zijn partij vervangen worden door een reservespeler. Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden aan de captain van de tegenstander. Deze mag zonder opgaaf van redenen weigeren.

De wedstrijdresultaten worden door de captain, reservecaptain of een lid dat kan inloggen ingevoerd op de website van de RDO. De papieren wedstrijdformulieren worden gedurende het seizoen door de captain bewaard. Is het wedstrijdformulier niet leesbaar of onvolledig ingevuld, dan kan het team nul punten krijgen.

11.2 De wedstrijdresultaten moeten binnen 7 dagen na de in het wedstrijdschema vermelde speeldatum op de website zijn ingevoerd en door de tegenstander zijn bevestigd. (Uitzonderingen: zie artikel 14.1 (bekerwedstrijden en vaststellen nieuwe speeldatum) en 14.2 (laatste twee speelrondes voor einde competitie.) In gebreke blijvende teams krijgen automatisch 2 strafpunten toegekend. Tegen deze maatregel is geen verweer mogelijk.

Artikel 12: Finishes en 180-ers

Van iedere speler die 180 heeft gegooid in één beurt, worden naam en spelersnummer genoteerd in het hiervoor bestemde gedeelte van het wedstrijdformulier. Dit geldt ook voor de volgende hoge finishes:

 • In de eredivisie en eerste divisie: finishes vanaf 131
 • In de tweede divisie: finishes vanaf 120
 • In de derde en vierde divisie: finishes vanaf 100.
Hoge finishes in de bekercompetitie worden niet meegeteld, met uitzondering van 170-finishes. 180-ers in de bekercompetitie worden wel vermeld.

Artikel 13: Bereikbaarheid captains

Elk team dient een captain en een reservecaptain te hebben. Tenminste één van beiden dient telefonisch bereikbaar te zijn en zijn telefoonnummer door te geven aan de RDO. Wanneer hieraan niet voldaan kan worden, kan het team van deelname worden uitgesloten.

Artikel 14: Uitstellen van wedstrijden

14.1 Uitstellen van een wedstrijd mag tot maximaal 7 dagen na de officiële speeldatum. Voorwaarde is dat het wedstrijdformulier op de website op tijd is ingevuld en bevestigd (zie artikel 11). Een wedstrijd mag altijd eerder dan de officiële speeldatum worden gespeeld zonder medeweten van het Wedstrijdsecretariaat.

Teams kunnen - wanneer men er niet in slaagt om een wedstrijd binnen 7 dagen na de officiële speeldatum te spelen - gezamenlijk een verzoek doen bij de Wedstrijdsecretaris om een nieuwe speeldatum te bepalen (max. 14 dagen na de officiële speeldatum). De Wedstrijdsecretaris bepaalt na overleg met beide betrokken captains de nieuwe speeldatum. Deze beslissing is bindend voor beide teams.

Is een wedstrijd niet binnen 7 dagen na de officiële speeldatum gespeeld, dan krijgen beide teams 2 strafpunten. In dit geval neemt het wedstrijdsecretariaat contact op met de captains van beide teams en bepaalt het de verdere consequenties en eventuele strafmaatregelen. Wanneer een team naar oordeel van het Wedstrijdsecretariaat in gebreke is gebleven, kan dit team de maximale straf van een 9-0 nederlaag plus 5 strafpunten krijgen in de wintercompetitie. Indien de straf van toepassing is op een wedstrijd uit de bekercompetitie, zullen eventuele strafpunten toegepast worden in de wintercompetitie.

Uitzonderingen:
Een uitzondering op deze regel vormen de competitiewedstrijden die verplaatst dienen te worden in verband met het spelen van de bekercompetitie. De wedstrijden uit de bekercompetitie gaan voor de wedstrijden uit de wintercompetitie. Zie artikel 2.

14.2 Om competitievervalsing te voorkomen mogen tijdens de laatste twee speelrondes van de competitie geen wedstrijden meer worden uitgesteld. De laatste twee speelrondes dienen binnen 24 uur ingevuld én bevestigd (!) te worden via internet. In gebreke blijvende teams krijgen automatisch 2 strafpunten. Tegen deze maatregel is geen verweer mogelijk.

14.3 Teams met spelers die verplichtingen hebben jegens de NDB kunnen dispensatie krijgen van de RDO. De captain moet daarvoor een verzoek indienen bij het Wedstrijdsecretariaat.

14.4 Het is de verantwoordelijkheid van ieder team om voldoende spelers beschikbaar te hebben om het verschuiven van wedstrijden zoals bedoeld in dit artikel te voorkomen. Indien onverhoopt een wedstrijd naar het oordeel van een team verzet dient te worden, dient de captain van dit team uiterlijk één week vóór de in het speelschema vastgestelde datum contact op te nemen met de captain van het team van de te verzetten wedstrijd in kwestie. Indien men in onderling overleg geen nieuwe datum kan vinden voor de betreffende wedstrijd, dan dient de wedstrijd gespeeld te worden op de datum die is vastgesteld in het speelschema. Het niet spelen van de wedstrijd op de vastgestelde datum leidt in het geval van omstandigheden genoemd in dit artikel tot een claim conform artikel 8 van het Wedstrijdreglement.

14.5 Uitzondering op artikel 14.4 kunnen worden vastgesteld door het Bestuur. Hierbij zullen alleen uiterst zwaarwegende omstandigheden van overmacht kunnen leiden tot het vaststellen van een andere speeldatum dan genoemd in het speelschema. Deze omstandigheden worden op individuele basis vastgesteld door het Bestuur.

Artikel 15: Standen, eindklassering en promotie-/degradatiereglement

De promotie/degradatie regeling wordt voor aanvang van ieder seizoen bekend gemaakt en is te zien op de website (via de stand per divisie).

Dit promotie-/degradatiereglement heeft een verplichtend karakter. Het is teams die - conform de promotieregeling - gepromoveerd zijn niet toegestaan om in hun divisie te blijven. Indien teams uit een hogere divisie zich terugtrekken, zullen de best geklasserde teams uit een lager divisie promoveren. Deze regel geldt voor maximaal drie teams per divisie die geklasseerd zijn achter de teams die op reguliere wijze promoveren (voorbeeld: bij 2 regulier promoverende teams dienen ook de nummers 3, 4 en 5 te promoveren indien dat noodzakelijk is om voldoende teams te plaatsen in een hogere divisie).

Indien er ondanks het bepaalde in voorgaande alinea blijkt dat er bij aanvang van een nieuw seizoen minder promoverende dan degraderende teams zijn, kan het Bestuur besluiten om degraderende teams in hun divisie te laten. Ook dan is het hoogste puntengemiddelde in de totale divisie het uitgangspunt.

De eindklassering van teams in de wintercompetitie wordt als volgt vastgesteld:

 • Op basis van het aantal behaalde punten;
 • Bij gelijke stand: op basis van het aantal gewonnen teamronden;
 • Bij wederom gelijke stand: op basis van het aantal behaalde punten in onderlinge wedstrijden. Voorbeeld: als team A speelt thuis met 5-4 wint van team B en uit met 8-1 verliest heeft team B een hogere eindklassering.
 • Bij wederom gelijke stand: door middel van één competitiewedstrijd op neutraal terrein. Dit is alleen van toepassing als de eindklassering bepalend is voor een eerste plaats, promotie of degradatie.

Artikel 16: Teamsamenstelling en spelerswissels

16.1 Teamsamenstelling

Een dartteam in een competitiewedstrijd bestaat uit minimaal vier spelers. Heeft een team twee of minder spelers, dan mag er niet gespeeld worden en moet de tegenpartij de wedstrijd claimen. Een team met drie speelgerechtigde spelers moet de wedstrijd spelen.

De volgende regels zijn van kracht als een team niet meer dan drie spelers kan opstellen:

 • Er worden drie singles gegooid. De vierde single wordt automatisch gewonnen door het team dat wel vier spelers kan opstellen. Een speler mag dus niet twee singles gooien. De teamcaptain van het team dat met drie spelers speelt, mag zelf beslissen welke single niet gespeeld wordt. Dit dient vóór aanvang van de eerste single op het wedstrijdformulier te worden aangegeven.
 • Een koppelpartij wordt gespeeld met 3 tegen 6 darts (één tegen twee spelers).
 • De teamronde wordt gespeeld met 9 tegen 12 darts (drie tegen vier spelers).
In het uitzonderlijke geval dat beide teams drie spelers opstellen, is de volgende regel van toepassing:
 • Bij ieder team is er één speler (van de drie aanwezige spelers) die geen singlepartij speelt. Hij wint zijn singlepartij zonder te spelen. Het thuisteam wint singlepartij nummer 3 en het uitteam wint singlepartij nummer 4. (Vul op het wedstrijdformulier bij de tegenstander "geen tegenstander" in.)
16.2 Spelerswissels

Spelers kunnen tijdens de wedstrijd gewisseld worden. Hierbij dienen de volgende regels in acht te worden genomen:
 • Er zijn maximaal twee reservespelers.
 • Iedere speler kan worden vervangen door een reservespeler, maar niet tijdens een partij.
 • Een reservespeler mag pas spelen als de naam van degene die hij vervangt genoteerd is op het wedstrijdformulier.
 • Een vervangen speler mag niet meer terugkeren in de wedstrijd.
16.3 De samenstelling van koppels.

Een team bestaat uit 2 koppels ("Koppel 1" en "Koppel 2") en ieder koppel speelt twee koppelpartijen volgens onderstaand schema:
 1. Koppel 1 (thuis) - Koppel 1 (uit)
 2. Koppel 2 (thuis) - Koppel 1 (uit)
 3. Koppel 2 (thuis) - Koppel 2 (uit)
 4. Koppel 1 (thuis) - Koppel 2 (uit)
Teams mogen zelf de samenstelling van de koppels bepalen. Hierbij dienen de volgende regels in acht te worden genomen:
 • Een speler speelt maximaal in twee koppelpartijen;
 • Een speler mag slecht deel uitmaken van één koppel (dus "Koppel 1" of "Koppel 2");
16.4 Bezwaar tegen foutieve wissels.

Na afloop van een wedstrijd is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen één of meerdere foutieve wissels, indien dit niet voor aanvang van de wedstrijd op beide wedstrijdformulieren is genoteerd. Zonder deze aantekening is reclamatie niet mogelijk en is de uitslag geldig.

Indien een team foutieve wissels heeft geconstateerd en dit op de wedstrijdformulieren heeft genoteerd, dan kan dit team besluiten een klacht in te dienen bij de Wedstrijdsecretaris. Dit moet binnen 24 uur gebeuren na afloop van de wedstrijd.

Als na een klacht bij de Wedstrijdsecretaris blijkt dat er een verkeerde wissel is toegepast, verliest het betreffende team alle punten die behaald zijn door de speler(s) die na de verkeerde wissel(s) zijn ingebracht, inclusief de teamronde.

Artikel 17: Dartbord, baan, darts

Een dartbord moet in goede staat, zonder beschadigingen en volkomen vlak zijn. De draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmen. De nummering is aanwezig en op de juiste wijze aangegeven. De dubbel 20 is rood. De roos (‘bulls eye’) van het dartbord bevindt zich op een hoogte van 1,73 meter (plus of min 1 cm), verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn. De achterkant van de werplijn bevindt zich op 2,37 meter afstand van de voorkant van het bord, horizontaal gerekend. Tevens geldt een diagonale lijn van 2,94 meter vanaf de roos tot de werplijn. De werpafstand begint achter de werplijn.

De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een oche (drempel). De oche is 3,5 tot 6 cm hoog en minimaal 60 cm lang. Tijdens het gooien mag de speler de bovenkant van de oche niet raken en moeten zijn voeten zich achter de oche bevinden. Een speler die een of meerdere darts wenst te gooien van een punt naast de oche, moet zijn voeten achter een denkbeeldige lijn houden in het verlengde van de oche.

De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord (zie Artikel 4.8) dat naast het dartbord is opgehangen. Rondom de speler moet een vrije ruimte zijn van minimaal 1 meter. Het dartbord wordt goed verlicht door twee spots conform de bepalingen in onderstaande tabel:

afstand voorkant dartbord tot spotshoogte spots t.o.v. de bullseyesterkte van elke spot minimaalonderlinge afstand tussen spots
75 à 100 cm40 à 50 cm75 watt30 à 40 cm
100 à 125 cm50 à 60 cm75 watt30 à 40 cm
125 à 150 cm60 à 70 cm75 watt40 à 50 cm
150 à 175 cm70 à 80 cm100 watt40 à 50 cm
175 à 200 cm80 à 90 cm100 watt50 à 60 cm
200 à 250 cm90 à 100 cm150 watt50 à 60 cm

De verlichting is zodanig uitgerust met kappen dat het licht niet in de ogen kan schijnen van spelers die aan de oche staan.

Elk soort dart kan worden gebruikt, voor zover hun lengte (barrel, shaft en flight) niet meer bedraagt dan 30,5 centimeter. Het gewicht van de dart mag niet meer dan 50 gram bedragen.

Artikel 18: Spelers

18.1 Een speler mag maximaal één maal per seizoen van team wisselen. Het divisieniveau mag maximaal 1 niveau lager liggen. Dat wil zeggen dat tijdens het seizoen:

 • een speler uit de eredivisie niet lager mag spelen dan de eerste divisie;
 • een speler uit de eerste divisie niet lager mag spelen dan de tweede divisie;
 • een speler uit de tweede divisie niet lager mag spelen dan de derde divisie;
 • een speler uit de derde divisie niet lager mag spelen dan de vierde divisie.
Nadat een speler zich heeft ingeschreven/overgeschreven en aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan (contributie, transferkosten), zal hij geregistreerd worden als speelgerechtigd.

Speelgerechtigde spelers zijn zichtbaar op de website van de RDO bij het team waar hij/zij deel van uitmaakt. Niet speelgerechtigde spelers zijn niet selecteerbaar in het wedstrijdformulier.

De teamkaart en nieuwe spelerspassen worden uitgereikt aan het begin van het seizoen. Bij wijziging van de samenstelling van een team wordt de nieuwe teamkaart en/of nieuwe spelerspas zo spoedig mogelijk opgestuurd naar de teamcaptain.

Zes weken voor het einde van de competitie worden er geen nieuwe inschrijvingen, spelers- en/of captainswisselingen meer geaccepteerd.

18.2 Om deel te kunnen nemen aan de competitie, dient een speler de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben. Bij het bereiken van de 16 jarige leeftijd kan een speler zich gedurende het seizoen inschrijven met inachtneming van artikel 18.1 (tot 6 wedstrijden voor het einde van de competitie) en artikel 18.3 (begeleiding).

18.3 Spelers tot de leeftijd van 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de competitie onder supervisie van een ouder of begeleider. De ouder of begeleider dient lid te zijn van het team waar de betreffende speler is ingeschreven. Indien niet één van de ouders als supervisor optreedt, dient een begeleider (tevens teamlid) te worden aangewezen. Hiertoe dient een schriftelijke verklaring overgelegd te worden die is ondertekend door (één van de) ouder(s) van de betreffende speler.

18.4 Op artikel 18.2 kan dispensatie worden aangevraagd door de ouder(s) van de in te schrijven speler. Hiertoe dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te worden overgelegd aan het Bestuur. Het Bestuur beslist binnen twee weken na het verzoek over het verlenen van dispensatie. Alleen op grond van zeer bijzondere omstandigheden zal dispensatie worden verleend.

Artikel 19: Misdragingen en staken wedstrijden

19.1 Door de RDO geconstateerde misdragingen tijdens wedstrijden georganiseerd door de RDO worden zwaar gestraft. Dit kan leiden tot schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Tijdens toernooien kan dit uitsluiting betekenen, opgelegd door de toernooileiders. Klachten over misdragingen moeten altijd schriftelijk aan het Bestuur gemeld worden. Het Bestuur behandelt deze klachten op de eerstkomende Bestuursvergadering na ontvangst van de schriftelijke klacht. Zo nodig verzoekt het Bestuur de betrokken leden om bij de behandeling van de zaak aanwezig te zijn.

19.2  Misdragingen zoals bedoeld in artikel 19.1 dienen aan het Bestuur te worden doorgegeven. Deze zal de Geschillencommissie vragen de zaak in behandeling te nemen. De Geschillencommissie zal de zaak onderzoeken, waarbij alle betrokken (mondeling en/of schriftelijk) worden gehoord. Vervolgens doet de Geschillencommissie uitspraak. Deze kan bestaan uit een waarschuwing of een (on)voorwaardelijke schorsing. Betrokkenen kunnen tegen de uitspraak van de Geschillencommissie in beroep gaan bij het Bestuur.

19.3  Teams dienen uiterst terughoudend te zijn in het voortijdig staken van aangevangen wedstrijden. Als een team een wedstrijd staakt dient men dit op de speelavond zelf aan het Wedstrijdsecretariaat door te geven. Is contact met het Wedstrijdsecretariaat dan niet mogelijk, dan dient zo spoedig mogelijk daarna contact te worden opgenomen. Het Wedstrijdsecretariaat bepaalt vervolgens wat er met de nog te spelen partijen dient te gebeuren. Als een team een wedstrijd volgens het Wedstrijdsecretariaat en de Geschillencommissie ten onrechte heeft gestaakt worden de resterende partijen aan de tegenstander toegekend en krijgt het team dat de wedstrijd ten onrechte heeft gestaakt 3 strafpunten.

Artikel 20: Licentie

Wanneer een team uiteen valt (normaal gesproken tussen twee seizoenen), blijft het team bij de meerderheid van de overgebleven spelers. Bij twee gelijke delen heeft het deel van de captain de eerste rechten (licentie). Is er onenigheid over deze licentie dan zal het Bestuur beide partijen aanhoren en daarna een beslissing nemen.

Artikel 21: Wedstrijdfraude

21.1 Een team dat een niet-speelgerechtigde speler opstelt wordt het bestraft met 5 strafpunten en het verlies van ieder wedstrijdpunt (single, koppel en/of teamronde) dat door de betreffende speler is behaald. Het is niet van belang of de tegenstander heeft ingestemd met meespelen van de desbetreffende speler.

21.2 Indien het Wedstrijdsecretariaat vaststelt dat er een fictieve dan wel verkeerde wedstrijduitslag ingevuld is op de website, dan wordt dit aangemerkt als wedstrijdfraude. In dat geval wordt de uitslag van betreffende wedstrijd vastgesteld op 0-0 en ontvangen beide teams 3 strafpunten. Indien het een wedstrijd uit de Bekercompetitie betreft, dan ontvangen beide teams 3 strafpunten in de reguliere competitie. Tevens zijn beide teams uitgesloten van verdere deelname.
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Geschillencommissie.

Artikel 22: Strafpunten en overige maatregelen

22.1 Teams kunnen om uiteenlopende redenen strafpunten krijgen:

 • 2 strafpunten voor het te laat indienen dan wel bevestigen van het wedstrijdformulier (zie artikelen 11 en 14);
 • 3 strafpunten bij het toekennen van een claim bij het ten onrechte staken van een wedstrijd (zie artikel 19);
 • 3 strafpunten bij een fictieve dan wel verkeerd ingevulde wedstrijduitslag (zie artikel 21);
 • 5 strafpunten bij het toekennen van een claim wegens het niet komen opdagen op speeldatum (zie artikel 9);
 • 5 strafpunten voor het opstellen van een niet speelgerechtigde speler (zie artikel 21);
Een team dat in een seizoen 10 of meer strafpunten krijgt wordt met onmiddellijke ingang uit de competitie genomen.

22.2 Spelers van teams die uit de competitie zijn genomen, kunnen het volgende seizoen uitgesloten worden van lidmaatschap van de RDO en (dus) van deelname aan de competitie. Of tot deze uitsluiting wordt overgegaan is ter bepaling van het Bestuur. Het Bestuur neemt in haar overweging onder meer de volgende factoren mee:
 • Omstandigheden waaronder de strafpunten gedurende het seizoen zijn ontstaan;
 • Omstandigheden uit het verleden van team en/of teamleden (strafpunten en/of schorsingen eerdere seizoenen, klachtenhistorie etc.);
 • Overige relevante omstandigheden.
De beslissing van het Bestuur zoals bedoeld in dit lid van het Wedstrijdreglement wordt aan alle direct betrokkenen medegedeeld. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediend bij de Geschillencommissie. Alleen direct betrokken (spelers die worden uitgesloten van lidmaatschap) kunnen tot 4 weken na de beslissing beroep indienen.

Artikel 23: Uitsluiting

23.1 Ieder team dat zich inschrijft voor de competitie is speelplichtig. Een team kan zich alleen terugtrekken door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Het verzoek dient onderbouwd te zijn met goede argumenten. Wanneer het Wedstrijdsecretariaat van mening is dat de argumenten onvoldoende zijn, kan het besluiten het verzoek niet te honoreren. Wanneer een team in gebreke blijft doordat men niet speelt, zullen alle teamleden geschorst worden voor een periode van 1 jaar. Teamleden kunnen bezwaar tegen de schorsing indienen bij de Geschillencommissie.

Deze regel is gedurende het gehele seizoen van toepassing, dat wil zeggen vanaf het moment van (online)inschrijving. Na inschrijving kunnen teams en spelers zich dan ook slechts terugtrekken en/of van team wisselen met inachtneming van de geldende regels uit het Wedstrijdreglement.

23.2 Een team wordt van deelname aan de competitie uitgesloten wanneer:

 • Een captain, met nog één of meer wedstrijden te spelen, het Bestuur laat weten dat zijn team niet in staat is de resterende wedstrijden te spelen, of
 • Het Bestuur vaststelt dat dit om disciplinaire redenen noodzakelijk is, of
 • Van een team aan het eind van het seizoen op de door het Bestuur vastgestelde sluitingsdatum nog een of meer uitslagen ontbreken.
Bij verwijdering of terugtrekking van een team uit een divisie gelden de volgende regels:
 • Wanneer het team niet alle wedstrijden uit de eerste helft van het seizoen heeft gespeeld, vervallen alle uitslagen van dit team. Dit geldt ook voor persoonlijke resultaten, zoals 180-ers, hoge finishes en persoonlijke percentages.
 • Wanneer een team wel alle wedstrijden uit de eerste helft van het seizoen heeft gespeeld, maar niet uit de tweede helft, vervallen alleen de uitslagen uit de tweede helft. Dit geldt ook voor persoonlijke resultaten, zoals 180ers, hoogste finishes en persoonlijke percentages.
 • Een uit de competitie verwijderd of teruggetrokken team kan zich het volgende seizoen niet inschrijven. Onder een team wordt in dit geval verstaan, een groep van ten minste drie spelers die het voorgaande seizoen het dartteam vormden dat zich heeft teruggetrokken uit de competitie.

Artikel 24: Geschillen- en bezwaarregeling

Een geschil dat gerezen is in een door de RDO georganiseerde wedstrijd of een door de RDO georganiseerd toernooi moet binnen 24 uur gemeld worden bij het Wedstrijdsecretariaat, telefonisch of via e-mail. Het Wedstrijdsecretariaat doet binnen 7 dagen uitspraak.

Tegen de uitspraak van het Wedstrijdsecretariaat kan binnen 48 uur telefonisch bezwaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet binnen 7 dagen uitspraak op het bezwaar.

Geschillen en bezwaren dienen door de captain of reservecaptain te worden gemeld of ingediend.

Artikel 25: Slotbepalingen

25.1 Daar waar de reglementen niet in voorzien, zijn de regels van de NDB van kracht. Voorzien ook deze regels niet, dan rust de eindbeslissing bij het Bestuur. Het Bestuur zal in gevallen zoals bedoeld in dit artikel de Geschillencommissie om advies vragen.

25.2  Alle door het Bestuur genomen maatregelen zijn bindend. Wanneer daar aanleiding toe is, kan het Bestuur dit reglement aanpassen.

25.3  Daar waar in dit reglement ‘speler’ wordt genoemd, dient in voorkomende gevallen ‘speelster’ gelezen te worden. Dit geldt ook voor overige mannelijke verwijzingen.Deze site is ontwikkeld door R. Christiaanse.    Webonderhoud door     Webhosting door De Webmakers.
Copyright © 2003 Rotterdamse Darts Organisatie.   Alle rechten voorbehouden.